[giaban][/giaban]

[hinhanh][/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
Đồng hồ đo áp suất Series PI45 của REOTEMP được thiết kế để chịu được môi trường và môi trường ăn mòn, lý tưởng cho các nhà chế tạo bảng điều khiển trong thị trường công nghiệp nặng. Vỏ phía trước có bản lề cho phép dễ dàng truy cập vào mặt đồng hồ đo trong khi vẫn gắn bảng điều khiển.

Tất cả các bộ phận bên trong bằng thép không gỉ
Dừng quá tải và quá tải bên trong
Kim đồng hồ có thể điều chỉnh với số 0 nổi
Vỏ bản lề phía trước để hiệu chỉnh lại dễ dàng
Thiết kế ASME B40.100
Tuân thủ tiêu chuẩn NACE MR-0175 và MR-0103
[/tomtat]

[kythuat]

Construction Materials

Non Wetted
Case: Black Painted Aluminum
Ring: Black Painted Aluminum
Dial: Aluminum

Wetted
Tube: 316LSS
Socket: 316SS

Lens
Tempered Safety Glass (std), Plastic, or Laminated Safety Glass

Temperature Limits

Ambient
-40°F to 150°F
Process
-40°F to 250°F
Process When Assembled with a Diaphragm Seal
Direct Mount: -60°F to 400°F
Remote Mount or Cooling Tower: -100°F to 750°F

Accuracy

±0.5%, Grade 2A (10k – 20k psi = 1% upscale, 3% downscale

Fillable: No

Restrictor Screw: Yes

Max Working Pressure

Stable = 100%
Momentary = 130% of scale

Weight

2.5 lbs

PI45H1E2P03DPHVPI60H3E4P25DGHVPI60H1E4P20DPC3PI60H1E4P20DPC3PI60H1E4P20DPC3
PI60H1E2P01DGNCPI60H3E2P25DPNCPI45H3E2P16DGC3PI45H3E2P16DGC3PI45H3E2P16DGC3
PI60H3E4P18DPOXPI45H1E2P01DGOXPI45H1E4P18DGNCPI45H1E4P18DGNCPI45H1E4P18DGNC
PI60H1E4P20DPC3PI60H3E2P34DPNCPI45H1E2P21DGNCPI45H1E2P21DGNCPI45H1E2P21DGNC
PI45H1E4P25DGC3PI45H3E4P01DGC3PI60H3E2P25DGPMPI60H3E2P25DGPMPI60H3E2P25DGPM
PI60H1E4P20DPNCPI45H3E4P03DPHVPI60H1E4P25DPPMPI60H1E4P25DPPMPI60H1E4P25DPPM
PI45H1E4P34DGHVPI60H3E4P34DPOXPI45H3E4P21DPOXPI45H3E4P21DPOXPI45H3E4P21DPOX
PI45H1E4P21DGHVPI45H3E4P01DGHVPI60H1E2P18DPC3PI60H1E2P18DPC3PI60H1E2P18DPC3
PI45H1E2P03DPHVPI60H3E4P25DGHVPI60H1E4P20DPC3PI60H1E4P20DPC3PI60H1E4P20DPC3
PI45H1E2P20DPPMPI60H1E4P21DPPMPI60H3E4P25DPHVPI60H3E4P25DPHVPI60H3E4P25DPHV
PI45H3E4P03DGNCPI45H1E4P03DGHVPI60H1E2P03DGOXPI60H1E2P03DGOXPI60H1E2P03DGOX
PI60H1E4P21DGHVPI45H1E2P21DPOXPI60H3E4P03DPNCPI60H3E4P03DPNCPI60H3E4P03DPNC
PI60H3E4P34DPC3PI45H1E2P21DGOXPI60H1E4P21DGC3PI60H1E4P21DGC3PI60H1E4P21DGC3
PI45H3E4P01DPC3PI60H1E4P16DPNCPI60H3E4P21DGOXPI60H3E4P21DGOXPI60H3E4P21DGOX
PI45H3E2P03DPHVPI45H1E4P20DPOXPI60H3E2P18DGOXPI60H3E2P18DGOXPI60H3E2P18DGOX
PI60H1E2P18DPHVPI60H1E4P34DGNCPI60H3E4P21DGOXPI60H3E4P21DGOXPI60H3E4P21DGOX
PI60H1E4P18DGOXPI60H1E2P16DPPMPI60H3E2P20DPOXPI60H3E2P20DPOXPI60H3E2P20DPOX
PI60H1E2P34DPC3PI60H1E4P03DPPMPI60H3E4P20DGNCPI60H3E4P20DGNCPI60H3E4P20DGNC
PI45H3E2P18DGC3PI45H1E2P18DGC3PI45H3E4P01DGPMPI45H3E4P01DGPMPI45H3E4P01DGPM
PI60H3E2P20DGNCPI45H3E4P18DGHVPI60H1E4P01DGPMPI60H1E4P01DGPMPI60H1E4P01DGPM
PI45H1E4P18DGC3PI45H1E2P20DGOXPI45H1E2P03DPHVPI45H1E2P03DPHVPI45H1E2P03DPHV
PI45H1E2P25DGPMPI45H1E4P21DPNCPI45H1E4P18DPC3PI45H1E4P18DPC3PI45H1E4P18DPC3
PI60H3E2P25DPHVPI45H1E2P01DPOXPI45H3E4P16DPHVPI45H3E4P16DPHVPI45H3E4P16DPHV
PI45H3E2P20DGC3PI60H3E2P16DPPMPI60H1E4P03DPOXPI60H1E4P03DPOXPI60H1E4P03DPOX
PI60H3E4P16DGNCPI60H1E4P18DGOXPI60H3E2P20DGPMPI60H3E2P20DGPMPI60H3E2P20DGPM
PI60H1E2P20DGOXPI60H1E4P21DPNCPI45H1E2P25DPOXPI45H1E2P25DPOXPI45H1E2P25DPOX
PI45H1E2P20DPC3PI60H1E2P34DPHVPI45H1E4P01DGOXPI45H1E4P01DGOXPI45H1E4P01DGOX
PI60H3E2P20DPOXPI60H1E2P34DPC3PI45H3E4P01DGPMPI45H3E4P01DGPMPI45H3E4P01DGPM
PI60H1E4P34DPNCPI45H1E4P18DGNCPI45H3E4P03DPHVPI45H3E4P03DPHVPI45H3E4P03DPHV
PI45H3E4P01DPHVPI60H1E4P20DGOXPI60H1E4P21DPHVPI60H1E4P21DPHVPI60H1E4P21DPHV
PI45H1E2P25DGPMPI60H1E2P18DPHVPI45H3E4P01DPPMPI45H3E4P01DPPMPI45H3E4P01DPPM
PI45H3E2P16DGHVPI60H1E2P21DGC3PI60H3E4P20DPC3PI60H3E4P20DPC3PI60H3E4P20DPC3
PI45H1E4P34DGHVPI45H1E2P01DPOXPI45H3E4P18DPPMPI45H3E4P18DPPMPI45H3E4P18DPPM
PI45H1E4P25DGOXPI45H1E4P34DGHVPI45H3E2P21DGHVPI45H3E2P21DGHVPI45H3E2P21DGHV
PI60H1E2P25DPC3PI45H3E2P18DPHVPI45H3E2P21DPOXPI45H3E2P21DPOXPI45H3E2P21DPOX
PI45H1E4P01DPHVPI45H3E4P18DGHVPI60H3E2P20DGOXPI60H3E2P20DGOXPI60H3E2P20DGOX
PI45H3E2P34DPHVPI60H1E2P01DPC3PI45H1E2P25DPNCPI45H1E2P25DPNCPI45H1E2P25DPNC
PI45H1E4P03DPOXPI45H3E2P18DGHVPI60H1E2P21DPNCPI60H1E2P21DPNCPI60H1E2P21DPNC
PI45H1E2P16DGC3PI45H3E4P01DPC3PI60H1E4P16DGHVPI60H1E4P16DGHVPI60H1E4P16DGHV
PI60H3E4P34DPNCPI45H1E2P34DGNCPI45H3E4P03DPOXPI45H3E4P03DPOXPI45H3E4P03DPOX
PI45H1E4P18DPHVPI60H1E2P25DGHVPI60H3E2P18DGOXPI60H3E2P18DGOXPI60H3E2P18DGOX
PI45H3E2P01DGC3PI60H3E4P20DPC3PI60H1E2P25DPNCPI60H1E2P25DPNCPI60H1E2P25DPNC
PI45H1E4P25DPNCPI45H3E4P25DPHVPI60H3E2P18DPPMPI60H3E2P18DPPMPI60H3E2P18DPPM
PI45H3E4P16DGHVPI60H3E4P01DGC3PI45H1E2P21DPOXPI45H1E2P21DPOXPI45H1E2P21DPOX
PI60H1E2P01DGNCPI60H1E4P03DPC3PI60H3E4P16DPNCPI60H3E4P16DPNCPI60H3E4P16DPNC
PI60H1E4P21DPPMPI60H1E2P16DPNCPI60H3E2P21DPC3PI60H3E2P21DPC3PI60H3E2P21DPC3
PI45H1E2P20DGHVPI60H3E4P34DGHVPI45H1E4P16DGC3PI45H1E4P16DGC3PI45H1E4P16DGC3
PI45H1E4P16DGNCPI45H3E2P16DGC3PI60H1E4P34DPNCPI60H1E4P34DPNCPI60H1E4P34DPNC
PI60H3E4P16DGOXPI60H1E4P20DGNCPI45H3E2P16DPHVPI45H3E2P16DPHVPI45H3E2P16DPHV
PI45H1E2P21DGOXPI60H1E4P25DGOXPI60H1E2P34DPPMPI60H1E2P34DPPMPI60H1E2P34DPPM
PI45H3E4P18DGOXPI45H3E4P03DPPMPI60H1E4P34DPOXPI60H1E4P34DPOXPI60H1E4P34DPOX
PI45H1E4P21DGOXPI60H3E2P03DGC3PI45H1E2P21DGNCPI45H1E2P21DGNCPI45H1E2P21DGNC
PI60H1E2P03DPHVPI45H1E2P18DPNCPI60H3E2P25DGC3PI60H3E2P25DGC3PI60H3E2P25DGC3
PI45H1E2P03DPHVPI60H1E4P20DGNCPI45H1E2P20DPOXPI45H1E2P20DPOXPI45H1E2P20DPOX
PI60H3E4P20DPOXPI60H3E4P16DPNCPI60H1E2P03DGC3PI60H1E2P03DGC3PI60H1E2P03DGC3
PI60H3E2P25DPNCPI60H3E2P18DGPMPI60H3E4P20DGHVPI60H3E4P20DGHVPI60H3E4P20DGHV
PI45H1E4P01DGHVPI60H1E4P21DPOXPI45H1E2P25DGOXPI45H1E2P25DGOXPI45H1E2P25DGOX
PI45H3E4P34DPOXPI45H1E4P18DGOXPI60H3E2P16DPHVPI60H3E2P16DPHVPI60H3E2P16DPHV
PI60H3E2P16DPOXPI60H1E2P03DPC3PI60H3E4P03DPHVPI60H3E4P03DPHVPI60H3E4P03DPHV
PI60H3E4P18DGNCPI45H3E4P01DGOXPI45H1E2P20DPC3PI45H1E2P20DPC3PI45H1E2P20DPC3
PI60H1E2P21DPC3PI45H1E2P16DPPMPI60H1E4P21DPHVPI60H1E4P21DPHVPI60H1E4P21DPHV
PI60H3E2P25DPNCPI45H1E2P20DGPMPI45H3E2P18DPPMPI45H3E2P18DPPMPI45H3E2P18DPPM
PI60H3E2P34DPC3PI60H3E2P20DPPMPI45H1E4P03DGC3PI45H1E4P03DGC3PI45H1E4P03DGC3
PI60H1E4P03DGHVPI45H3E2P25DPHVPI60H1E2P20DGPMPI60H1E2P20DGPMPI60H1E2P20DGPM
PI45H3E2P34DGPMPI45H1E4P01DGOXPI60H3E4P01DPC3PI60H3E4P01DPC3PI60H3E4P01DPC3
PI45H1E2P16DGPMPI45H3E2P03DPHVPI60H3E4P25DGPMPI60H3E4P25DGPMPI60H3E4P25DGPM
PI60H3E2P34DGHVPI60H1E4P18DGNCPI60H1E2P01DPPMPI60H1E2P01DPPMPI60H1E2P01DPPM
PI45H1E2P01DPC3PI45H1E4P18DPHVPI45H1E4P34DGHVPI45H1E4P34DGHVPI45H1E4P34DGHV
PI60H3E2P21DGC3PI60H3E4P21DPC3PI60H1E2P20DPHVPI60H1E2P20DPHVPI60H1E2P20DPHV
PI45H1E2P18DPNCPI45H3E4P03DPOXPI60H1E2P25DPHVPI60H1E2P25DPHVPI60H1E2P25DPHV
PI45H3E4P21DPPMPI45H3E2P18DGOXPI60H3E2P34DGNCPI60H3E2P34DGNCPI60H3E2P34DGNC
PI60H3E2P01DPPMPI45H3E2P03DGHVPI60H1E2P34DGOXPI60H1E2P34DGOXPI60H1E2P34DGOX
PI60H3E4P25DPC3PI60H1E2P34DGNCPI60H1E4P01DGHVPI60H1E4P01DGHVPI60H1E4P01DGHV
PI60H1E2P21DPC3PI45H1E4P25DPC3PI45H3E4P25DPPMPI45H3E4P25DPPMPI45H3E4P25DPPM
PI45H1E2P20DPNCPI45H3E2P16DGC3PI45H3E2P16DPHVPI45H3E2P16DPHVPI45H3E2P16DPHV
PI60H1E4P20DPHVPI60H3E4P18DGNCPI45H1E4P25DPC3PI45H1E4P25DPC3PI45H1E4P25DPC3
PI45H1E4P18DPNCPI45H1E4P18DGOXPI45H1E4P16DGC3PI45H1E4P16DGC3PI45H1E4P16DGC3
PI60H1E4P01DGNCPI45H1E2P20DPNCPI45H1E4P21DPNCPI45H1E4P21DPNCPI45H1E4P21DPNC
PI45H3E2P16DPNCPI45H1E2P34DPOXPI60H3E2P18DPNCPI60H3E2P18DPNCPI60H3E2P18DPNC
PI45H3E2P03DPHVPI60H1E4P03DGPMPI45H3E2P20DPPMPI45H3E2P20DPPMPI45H3E2P20DPPM
PI45H1E4P01DPHVPI60H3E4P25DPHVPI60H1E4P16DPNCPI60H1E4P16DPNCPI60H1E4P16DPNC
PI60H1E4P20DPNCPI60H3E4P21DGOXPI45H1E4P18DGC3PI45H1E4P18DGC3PI45H1E4P18DGC3
PI60H1E2P16DGOXPI60H1E4P21DPHVPI45H3E4P16DPPMPI45H3E4P16DPPMPI45H3E4P16DPPM
PI60H1E4P03DPNCPI60H1E2P20DPNCPI60H1E4P03DPPMPI60H1E4P03DPPMPI60H1E4P03DPPM
PI45H1E2P03DPC3PI45H3E4P18DGOXPI45H3E2P18DPNCPI45H3E2P18DPNCPI45H3E2P18DPNC
PI60H1E2P34DGHVPI45H3E4P25DGHVPI60H1E2P25DPOXPI60H1E2P25DPOXPI60H1E2P25DPOX
PI60H1E2P25DPHVPI45H3E4P01DGHVPI45H1E4P25DPNCPI45H1E4P25DPNCPI45H1E4P25DPNC
PI60H1E4P03DGNCPI60H1E2P34DPC3PI45H3E2P21DPOXPI45H3E2P21DPOXPI45H3E2P21DPOX
PI60H3E4P16DGOXPI60H3E2P34DPC3PI45H3E2P25DPNCPI45H3E2P25DPNCPI45H3E2P25DPNC
PI60H1E4P18DGPMPI45H1E4P01DPNCPI60H3E4P25DGC3PI60H3E4P25DGC3PI60H3E4P25DGC3
PI60H3E4P18DPHVPI45H3E2P18DGOXPI45H1E4P25DGPMPI45H1E4P25DGPMPI45H1E4P25DGPM
PI45H3E2P16DGC3PI60H3E4P03DGPMPI45H1E2P34DGOXPI45H1E2P34DGOXPI45H1E2P34DGOX
PI45H3E4P25DPC3PI45H3E4P21DPOXPI45H3E4P01DPNCPI45H3E4P01DPNCPI45H3E4P01DPNC
PI45H1E4P25DPC3PI45H3E2P01DPC3PI45H1E4P21DGNCPI45H1E4P21DGNCPI45H1E4P21DGNC
PI60H1E4P03DPPMPI60H1E4P34DGNCPI60H1E2P16DGOXPI60H1E2P16DGOXPI60H1E2P16DGOX
PI45H1E2P16DPPMPI60H3E4P34DGHVPI60H3E2P21DGC3PI60H3E2P21DGC3PI60H3E2P21DGC3
PI60H3E4P20DGC3PI60H1E4P25DGC3PI60H1E2P18DPNCPI60H1E2P18DPNCPI60H1E2P18DPNC
PI60H1E4P18DPC3PI60H3E2P03DGPMPI45H1E4P25DGHVPI45H1E4P25DGHVPI45H1E4P25DGHV
PI60H1E4P25DGHVPI60H1E2P25DPC3PI60H1E4P16DPNCPI60H1E4P16DPNCPI60H1E4P16DPNC
PI60H1E2P20DGNCPI45H3E2P21DPNCPI60H1E2P03DGC3PI60H1E2P03DGC3PI60H1E2P03DGC3
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay